Co to jest inflacja bazowa i jak się ją oblicza? - Evision Techno Solutions LLP

cpi co to jest

Najczęściej wykorzystuje się miernik CPI (ang. Consumer Price Index). Na jego podstawie szacuje się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. CPI pokazuje, jak zmieniły się ceny najchętniej kupowanych produktów w gospodarstwach domowych. Wynik indeksu to stopa inflacji, która procentowo obrazuje zmianę cen https://www.forexformula.net/ w stosunku do roku odniesienia. CPI to statystyczna projekcja stworzona przy użyciu cen pochodzących z grupy próbek reprezentacyjnych, zbieranych periodycznie. Sub-indeksy tworzone są dla różnych kategorii produktów oraz usług, następnie łączy się w je w całość, aby podać ogólną wartość całego indeksu.

Godziny handlu na rynku FOREX

CPI zazwyczaj publikowane jest miesięcznie, lub w niektórych krajach kwartalnie jako średnia ważona sub-indeksów dla różnych komponentów wydatków konsumenckich – takich jak jedzenie, opłaty mieszkaniowe, odzież i tak dalej. Na płaszczyźnie najbardziej szczegółowej znajdujemy na przykład wskaźniki dla koszulek męskich sprzedawanych w galeriach znajdujących się na terenie Chicago. Z tak drobnych danych tworzony jest następnie ogólny krajowy consumer price index. Europejski Bank Centralny prowadząc politykę pieniężną, kieruje się zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (ang. Harmonised Index of Consumer Prices, HICP), który w porównaniu do CPI charakteryzuje się niewielkimi różnicami metodologicznymi. W skrócie można powiedzieć, że w tej metodzie wszystkie grupy towarów i usług są szeregowane od najmniejszej dynamiki cen do największej, a więc od tych, które wzrosły najmniej do tych, które w danym okresie wzrosły najwięcej.

Zmiany niektórych cen mają większe znaczenie

HICP dla strefy euro to średnia ważona indeksów cenowych poszczególnych krajów, które przyjęły euro. Głównym celem ECB jest utrzymanie stabilności cen, którą definiuje się poprzez utrzymanie rocznych wzrostów HICP poniżej jednak bardzo blisko 2% w średnim terminie. “O obniżce stóp procentowych możemy zapomnieć kiedy inflacja rośnie, i to znacząco, z 2,5 proc. do 5 proc. Taka możliwość się najwcześniej może pojawić w 2026 r., jak już inflacja zacznie spadać” – powiedział Glapiński. Z kolei inflacja bazowa ma według NBP wynieść w tym roku 4,2 proc., w 2025 r. Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w Polsce w tym roku wyniesie 3,7 proc., w przyszłym roku wyniesie, 5,2 proc., a w roku 2026 sięgnie 2,7 proc. – wynika z opublikowanego w piątek przez Narodowy Bank Polski raportu o inflacji.

Chiny liczą na utrzymanie dobrej dynamiki PKB w 2019 roku

Podobnie jak inflacja producencka wskaźniki cen konsumpcyjnych są obliczane i publikowane przez GUS. Efektem badania są wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmowane jako miara inflacji, ogłaszane co miesiąc oraz za okresy kwartalne, narastające i roczne. Inflacja to w uproszczeniu wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w gospodarce. Najnowsze dane potwierdzają, że inflacja w Polsce wciąż jest w celu NBP. Jednak wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w czerwcu wzrósł — podał w piątek rano Główny Urząd Statystyczny (GUS). To trzeci z rzędu miesiąc wzrostu i niestety nie ostatni.

CPI europejskie jest zdecydowanie bardziej wypłaszczone w stosunku do tego amerykańskiego, jednak można zauważyć utrzymywanie podobnych trendów. Ogólnie możemy przyjąć, że korzystny odczyt amerykańskiego CPI oznacza aprecjację dolara i przekłada się na osunięcia https://www.forexeconomic.net/ EUR/USD. Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej.

cpi co to jest

Najlepsze lokaty na rynku

Dlatego poznanie oczekiwań inflacyjnych ma duże znaczenie w analizie inflacji i kształtowaniu polityki pieniężnej. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Przydatną czynnością w walce z inflacją jest też monitorowanie poziomu długu publicznego oraz dostosowanie polityki pieniężnej i podatkowej do aktualnych warunków gospodarczych. Każda osoba prywatna i prawna jest w stanie się zabezpieczyć. Lokatę, czyli ulokować posiadane pieniądze w akcjach giełdowych, metalach szlachetnych lub innych dobrach, których cena nie zmienia się znacząco.

Kiedy proces inflacji jest w fazie wzrostu, wtedy gospodarka i społeczeństwo odczuwają negatywne skutki zjawiska. Koszty życiowe przeciętnych obywateli są zauważalnie wyższe, a pieniądz traci na swojej wartości – następuje tzw. Realne zyski są niższe, a to prowadzi do zubożenia społeczeństwa. Wzrost gospodarczy w skali kraju ulega zahamowaniu, z uwagi na niechęć do inwestycji i wyższe podatki spada liczba nowych przedsięwzięć i projektów. Zbyt wysoka inflacja prowadzi do spadku zaufania do pieniądza.

Całkiem niedawno stopy inflacji mocno wzrosły, głównie z powodu skoku cen energii i żywności. Tymczasem do uzyskania lepszego obrazu zmian cen w gospodarce EBC będzie używać także innych miar inflacji, które obejmują koszty ponoszone przez właścicieli mieszkań. Ekonomiści są zgodni, że dla gospodarki i konsumentów najbardziej korzystny jest stabilny poziom https://www.investdoors.info/ cen, gdyż pozwala utrzymać osiągnięty poziom życia. Ma on także znaczenie psychologiczne, umożliwiając uzyskanie trwałego poczucia bezpieczeństwa, co ma niebagatelne znaczenie przy planowaniu wszelkich działań. Jest on korzystny również dla przedsiębiorców i strategii gospodarczej rządu, bowiem umożliwia podejmowanie efektywnych i długofalowych decyzji.

W kolejnych kwartałach inflacja bazowa będzie utrzymywać się na podwyższonym poziomie. Pomimo różnic w definicjach […], przyjmuje się, że inflacja bazowa jest tą częścią inflacji, która jest związana z oczekiwaniami inflacyjnymi i presją popytową oraz która nie jest bezpośrednio zależna od szoków podażowych. Inflacja konsumencka w Polsce (wskaźnik CPI) w czerwcu 2024 r. Rok do roku — podał w piątek GUS we wstępnych danych (tzw. flash). To odczyt nieco wyższy od prognoz ekonomistów i wyniku z maja (w obu przypadkach 2,5 proc.).

Stanie się to pod wpływem odmrażania cen energii od lipca. Wyższe rachunki za gaz i prąd podbiją inflację konsumencką o około 1,5 pkt proc. Nie spełnią się jednak czarne scenariusze mówiące o wzroście inflacji przekraczającym 8 proc. Rok do roku – mówi Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl.

Wzrost wynagrodzeń wpływa na wzrost kosztów produkcji przerzucanych na konsumenta i… A raczej spirala, bo przy kolejnych “okrążeniach” wszystkie składowe pną się na coraz wyższe poziomy. Przyczyną powstawania inflacji kosztowej są rosnące koszty produkcji lub transportu wytwarzanych dóbr. Nadmierna ilość pieniądza w gospodarce oznacza kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego. Koszyk utworzony na potrzeby krajowego wskaźnika różni się od koszyka opracowanego dla zharmonizowanego wskaźnika HICP.

  1. “Aktualne prognozy wszystkich ośrodków wskazują, że w II połowie roku dynamika cen w Polsce wzrośnie. Przewidywany wzrost inflacji w II połowie roku wynika z odmrożenia cen energii, czyli czynnika podażowego, niezależnego od polityki pieniężnej” – dodał.
  2. W przypadku rynku Forex publikacje amerykańskich wyników wskaźnika CPI zawsze prowadzą do pewnego niezdecydowania i chaosu trwającego na głównej parze walutowej – EUR/USD.
  3. W Polsce cel inflacyjny wynosi 2,5% w skali roku z odchyleniem 1 pkt proc.
  4. Przełożenie na stopę inflacji zależy też od udziału (fachowo nazywanego „wagą”) danego produktu w przeciętnych wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

Na podstawie tego można oszacować zmiany cen, które zachodzą na rynku. Niektórzy ekonomiści wychodzą jednak z założenia, że wskaźnik CPI nie dostarcza informacji o faktycznych zmianach cen, lecz o zmianach w kosztach utrzymania gospodarstw domowych, a przy okazji o ewentualnych zmianach w preferencjach konsumenckich. Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) to wskaźnik zmian cen reprezentatywnego koszyka dóbr konsumpcyjnych w stosunku do roku bazowego. Jest używany jako miara inflacji i siły nabywczej pieniądza. CPI jest obliczany na podstawie koszyka składającego się z różnych grup towarowych.

cpi co to jest

Realnie tracą oszczędności na nisko oprocentowanych depozytach. Zjawisko wzrostu cen istnieje od czasu pojawienia się pieniędzy. Z tego powodu wskaźnik inflacji należy do najczęściej komentowanych mierników makroekonomicznych.

Wpływ zmian cen różnych produktów na wskaźnik HICP zależy od tego, ile gospodarstwa domowe przeciętnie wydają na te produkty. Wszystkie dobra nabyte przez gospodarstwa domowe w danym roku tworzą tzw. Każda pozycja w tym koszyku ma przypisaną cenę, która z czasem może się zmieniać. Roczną stopę inflacji oblicza się, porównując całkowitą wartość koszyka w danym miesiącu i w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Kiedy odczyt CPI dynamicznie rośnie, oznacza to, że inflacja może wzrosnąć, natomiast jeżeli widzimy dynamiczny spadek CPI, może być on oznaką deflacji. Szansa na to zjawisko rośnie, gdy wzrost lub spadek wskaźnika następuje w krótkim okresie. Na poziom cen wpływ mają ceny na rynkach międzynarodowych, zarówno ceny importu, głównie surowców niezbędnych do funkcjonowania gospodarki, jak i ceny uzyskiwane w eksporcie. Wzrost cen ma uzasadnienie w potrzebie podwyższania płac, otrzymywania rekompensaty za nakłady poniesione na badania nad nowymi technologiami i lepszymi wyrobami. Ekspert dodaje przy tym, że nie ma żadnego powodu, dla którego ceny wszystkich towarów miałyby zmieniać się w jednakowy sposób. Stąd zarówno pojęcie inflacji, jak i deflacji odnosi się do średniego poziomu cen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *